Ezúton tájékoztatjuk, hogy kollégáink és partnereink egészsége iránti maximális felelősségvállalás jegyében kirendeltségeinken bemutatótermi tanácsadásra, illetve személyes áruátvételre előzetes időpontfoglalás esetén van lehetősége, amelyet itt tehet meg: Időpontfoglalás  
Megértését köszönjük!

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2021.03.18-tól

Általános Szerződési Feltételek letöltése

 

1. Általános rendelkezések 

1.1. Jelen szerződés a JAF Holz Ungarn Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 28. Cg.: 13-09-087602, a továbbiakban: Eladó) és az árut és/vagy szolgáltatásokat megrendelő személy (a továbbiakban: Vevő) között jön létre (a továbbiakban együtt: a Felek) faáruk adásvételére és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások teljesítésére.
1.2. Fogyasztónak kell tekinteni minden olyan természetes személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül köt szerződést.
1.3. Eltérő írásos megállapodás hiányában Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) részét képezik minden, a JAF Holz Ungarn Kft. és ügyfelei között létrejött szerződésnek. A Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen ÁSZF kétség esetén akkor is irányadó legyen, ha a Vevő általános szerződési feltételei is alkalmazandók, és azokat az Eladó nem vitatta.
1.4. A jelen ÁSZF nem hoz létre ajánlati kötöttséget. A szerződés a Felek között akkor jön létre, amikor a Vevő megrendelésére az Eladó írásos visszaigazolása a Vevőhöz megérkezett, de legkésőbb az Eladó teljesítésével.
1.5. Jelen rendelkezések az árukra és a szolgáltatásokra is irányadók.

2. Szállítás

2.1. A szállítás költségei és kockázata a Vevőt terhelik, kivéve, ha a Felek írásban másképp állapodnak meg. Ez a rendelkezés Fogyasztók esetében nem alkalmazandó.
2.2. Eltérő megállapodás hiányában a szállítási határidő legkésőbb az alábbi időpontban kezdődik:
          a) a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételétől;
          b) a Vevőt terhelő összes kötelezettség teljesítésének időpontjától; vagy
          c) attól az időponttól, amikor az Eladó a megrendelt áru szállításáért járó előleget megkapja, és/vagy az akkreditívet kiállították.
2.3. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Eladó jogosult rész- és előteljesítésre.
2.4. A szállítási határidő az Eladó általi kismértékű túllépését a Vevő köteles elfogadni anélkül, hogy jogosult lenne kárigény előterjesztésére vagy a szerződéstől való elállásra. Vis maior és egyéb előre nem látható vagy az Eladó működési körén kívül eső események, (pl. sztrájk, közlekedési zavar, az áramellátás szüneteltetése, közlekedési baleset, a beszállítók késedelme stb.) esetén a szállítás időtartama ennek megfelelően hosszabbra nyúlik. Az esetleges fedezeti vétel költségeit az Eladó csak akkor téríti meg, ha ehhez előzetesen írásos hozzájárulását adta.

3. Lehetetlenülés

3.1. A teljesítés lehetetlenülése esetén a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.
3.1.1. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeni szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás a nem teljesített szolgáltatás arányában visszajár.
3.1.2. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért az egyik fél felelős, a másik fél szabadul a szerződésből eredő teljesítési kötelezettsége alól, és a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelheti.
3.1.3. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét fél felelős, a szerződés megszűnik, és a felek a lehetetlenné válásból eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik egymástól.

4. Késedelem

4.1. Az Eladó késedelme
4.1.1. Az Eladónak felróható szállítási késedelem esetén a Vevő jogosult a teljesítés utólagos követelésére vagy – megfelelő póthatáridő tűzése mellett – a szerződéstől való elállásra. A póthatáridő kiszámítása során egyedi előállítású áru esetén figyelembe kell venni, hogy a félkész részek többé nem használhatók fel.
4.1.2. Ha az Eladónak felróhatóan a 4.1.1. pont szerint meghatározott póthatáridő sem kerül betartásra, úgy a Vevő jogosult a szerződéstől elállni. A Vevő jogosult arra, hogy az Eladó a már kifizetésre került összeget visszatérítse a részére. A Vevő ezen felüli követelései kizártak. Ebben az esetben a Vevő a már kiszállított és nem felhasználható árut köteles az Eladó részére visszaszolgáltatni. A Vevőt minden esetben kárenyhítési kötelezettség terheli.

4.2. A Vevő (átvételi) késedelme
4.2.1. Amennyiben a Vevő a szerződésben rögzített feltételek szerint kiszállított árut a szerződésben meghatározott helyen vagy időpontban nem veszi át és a késedelem az Eladónak nem felróható (a továbbiakban: átvételi késedelem), úgy az Eladó jogosult – választása szerint – vagy a szerződésben foglaltak teljesítésének követelésére és késedelmi kötbérre vagy – megfelelő póthatáridő tűzése mellett – a szerződéstől való elállásra.
4.2.2. Amennyiben a Vevő a szerződésben rögzített feltételek szerint kiszállított árut a szerződésben meghatározott helyen vagy időpontban nem veszi át, a kárveszély a Vevőre száll át.
4.2.3. A Vevő átvételi késedelme esetén, ha az Eladó nem állt el a szerződéstől, a Vevő köteles a késedelembe esés napját követő 15. munkanaptól az átvétel napjáig minden naptári napra a késedelmesen átvett termék bruttó ára 0,5%-ának, de összesen legfeljebb a bruttó ár 30%-ának megfelelő késedelmi kötbért fizetni az Eladó részére. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vevőt az átvételi és vételár megfizetési kötelezettsége alól. Az Eladó a késedelmi kötbérre vonatkozó igényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Vevő átvételi késedelméből kára származott volna. Az Eladó a késedelmi kötbéren felül érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is a Vevővel szemben.
4.2.4. A Felek a fentiektől eltérően írásban megállapodhatnak abban, hogy az áru átvételére az Eladó székhelyén, fióktelepén kerül sor. Ebben az esetben a 3. és 4. pontban foglalt rendelkezések (késedelem, lehetetlenülés stb.) megfelelően alkalmazandók azzal, hogy a szerződéskötéskor raktáron nem található áruk esetében a Vevő köteles az áruk beérkezéséről szóló értesítéstől számított 5 napon belül a megrendelt árut elszállítani.
4.3 Eladó kizárja a felelősségét minden olyan késedelemért, mennyiségi hibás teljesítésért vagy egyéb kárért, amelynek oka a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos belföldi vagy külföldi kormányzati vagy járványügyi hatósági intézkedés (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a karanténintézkedéseket, a kereskedelmi korlátozásokat, a járványügyi okból elrendelt üzemleállásokat vagy az üzemek korlátozásokból eredő kapacitáscsökkenését), vagy – az óvintézkedések ellenére fellépő – csoportos megbetegedés.

 

5. A megrendelt komissiós termékek átvétele megtagadásának jogkövetkezményei

5.1. Abban az esetben, ha a Vevő az általa megrendelt és az Eladó által visszaigazolt, gyártói megrendelés alapján leszállítandó áruk (a továbbiakban: „komissiós termékek”) megrendelésének átvételét megtagadja, vagy a Vevő az Eladónak a megrendelt áru megérkezéséről küldött írásbeli értesítését követő 15 munkanapon belül nem veszi át az árut, a Vevő köteles nem teljesítési kötbért fizetni az Eladónak (a továbbiakban: „nem teljesítési kötbér”).
5.2. A nem teljesítési kötbér mértéke: a megrendelt áru bruttó vételárának 50%-a. Az Eladó jogosult a Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal beszámítani a Vevővel szembeni kötbér követelésébe a Vevő által kifizetett előleget.
5.3. Az Eladó abban az esetben is jogosult a nem teljesítési kötbérre, ha a Vevő az átvételre megadott határidőn túl veszi át a megrendelt terméket.
5.4. Az Eladó csak abban az esetben jogosult a komissiós termékek átvételének megtagadása esetén nem teljesítési kötbért érvényesíteni, ha a megrendelésnél vagy a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatta a Vevőt a megrendelt áru komissiós jellegéről.
5.5. Az Eladó a nem teljesítési kötbéren felül érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is a Vevővel szemben.
5.6. Amennyiben a Vevő átvételi kötelezettségének nem tesz eleget, az Eladó az árut a Vevő költségére a Vevő által megadott címre kiszállíttathatja.

6. Elállás joga

A feleket kizárólag a jogszabályban, valamint az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben és feltételekkel jogosultak elállni a szerződéstől.

7. Árak

7.1. Az árak az Eladó munkáját, a csomagolás és a rakodás költségét nem foglalják magukban. Ha a Felek az árat a kiszállítás díjával együtt határozták meg, akkor ennek összege nem tartalmazza az árumozgatásért felszámítandó munkadíjat.
7.2. Az ár kiszámítása az árajánlat megadásának időpontjában aktuális költségek (különösen a beszerzési árak) szerint történik. Amennyiben a költségek a szállítás időpontjáig megváltoznának, úgy a különbözet a Vevőt terheli, illetve a Vevő számára visszatérítendő. Ez a rendelkezés Fogyasztók esetében nem alkalmazandó.
7.3. Ha a szerződéskötés időpontjában az árak nem kerülnek rögzítésre, akkor a szállítás napján (a katalógus szerinti) érvényes eladási ár lesz az irányadó. Ez a rendelkezés Fogyasztók esetében nem alkalmazandó.

8. Fizetési feltételek (esedékesség, beszámítási tilalom, fizetési késedelem)

8.1. A fizetésnek a megállapodásban rögzített fizetési feltételeknek megfelelően kell történnie. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában ettől eltérő rendelkezések nem szerepelnek, a Vevő a vételár felét a visszaigazolás kézhezvételekor köteles megfizetni, a fennmaradó összeget pedig az áru kiszállításakor vagy elhozatalakor.
8.2. Az Eladó kifejezetten jogosult részletekben történő elszámolást alkalmazni, amennyiben részteljesítésre kerül sor.
8.3. A Vevő szavatossági vagy más, az Eladó által el nem ismert igényre hivatkozva nem jogosult a fizetés visszatartására. Az Eladó követeléseivel szemben a Vevő bármilyen jellegű viszontkövetelésének beszámítása kizárt. A beszámítás lehetőségének kizárása Fogyasztók esetében nem alkalmazandó.
8.4. Amennyiben a Vevő a megállapodás szerinti fizetéssel vagy egyéb teljesítéssel késedelembe esik, az Eladó követelheti a szerződés teljesítését, és saját kötelezettségeinek teljesítését a fennmaradó összeg kifizetéséig vagy a további szolgáltatások elvégzéséig elhalaszthatja és/vagy az egész még fennmaradt vételárat azonnali hatállyal esedékesnek nyilváníthatja (ideértve az esetleges és még nem teljesített részteljesítések ellenértékét is), vagy megfelelő póthatáridő tűzése mellett elállhat a szerződéstől.
8.5. A Vevő fizetési késedelme esetén köteles az eredeti esedékességtől számított 13% mértékű késedelmi kamat megfizetésére, továbbá minden peres és nemperes eljárási költség (különös tekintettel az esetleges felszólítási, behajtási és ügyvédi költségekre) megtérítésére, amely a Vevő teljesítésének a kikényszerítése folytán merült fel. Az Eladó kifejezetten fenntartja a jogot a fizetési késedelem folytán felmerülő kárigényei érvényesítésére. Fogyasztók esetében a kamat mértékét a Ptk. szabályai alapján kell meghatározni.
8.6. A szerződéstől való elállást követően a Vevő az Eladó felszólítására köteles a már kiszállított árut az Eladó részére haladéktalanul visszaszolgáltatni, az áru értékcsökkenését, valamint minden, igazoltan a késedelem folytán felmerülő költséget megtéríteni. A még ki nem szállított áru tekintetében az Eladó jogosult a kész, illetve félkész árukat a Vevő rendelkezésére bocsátani és ezekért az eladási ár megfelelő hányadát a Vevőtől követelni.

9. Tulajdonjog-fenntartás

Az Eladó az árun fennálló tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja.

10. Szavatosság és felelősség

10.1. Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az áru a szerződésben rögzítetteknek megfelelő színvonalon és minőségben kerül kiszállításra. Az áruk különleges tulajdonságaiért az Eladó csak akkor vállal szavatosságot, ha ehhez előzetesen írásos hozzájárulását adta. Gyártási vagy anyaghibára a szavatosság nem vonatkozik. A szavatosság körének leszűkítése Fogyasztók esetében nem alkalmazandó.
10.2. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a szavatossági igényt – megítélése szerint – javítással, cserével vagy árleszállítással elégítse ki a Ptk. 6:159-160. §-aival összhangban, választása azonban nem lehet hátrányos a Fogyasztóra nézve.
10.3. A csereigény érvényesítésekor a hibás rész kiszerelésének és az új (csere-) áru beépítésének költsége a Vevőt terheli. Ez a rendelkezés Fogyasztók esetében nem alkalmazandó.
10.4. A Vevő köteles az árut megvizsgálni és minden azzal kapcsolatos minőségi vagy mennyiségi kifogását haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított három napon belül az Eladó felé írásban jelezni. Fogyasztók esetében a bejelentés határideje két hónap. Az írásos igénybejelentésnek tartalmaznia kell a hiba fajtájának és mértékének pontos meghatározását is.
10.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy az áru méretének és kivitelének a megadott technikai paraméterektől való eltérései nem jogosítanak minőségi kifogás bejelentésére. A szerződéskötéskor raktáron nem található áruk esetén a megrendelt mennyiségtől +/ – 10%-os eltérés (csomagolási egységre vonatkoztatva) nem alapoz meg mennyiségi kifogást.
10.6. A Vevő az áru minőségi kifogása, illetve reklamáció esetén is köteles az árut először átvenni, szakszerűen lerakodni és tárolni, és az Eladó kifogással kapcsolatos döntését megvárni.
10.7. Amennyiben a Vevő kifogását nem, vagy nem a 10.4. pontban megjelölt határidőben jelenti be, a teljesítést szerződésszerűnek kell tekinteni. Szavatossági és/vagy kárigény, valamint a tévedés okán történő megtámadás ebben az esetben kifejezetten kizárt.
10.8. Amennyiben a javítást a Vevő maga végzi el, ennek költségeit az Eladó csak akkor téríti meg, ha ehhez előzetesen írásos hozzájárulását adta.
10.9. Az áru azon részeiért, amelyeket az Eladó maga is egy alvállalkozótól szerzett be, az Eladó csak az alvállalkozóval szemben érvényesíthető szavatossági igény keretein belül vállal felelősséget.
10.10. Az Eladó nem felel a kiszállított áru szakszerűtlen feldolgozásából vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
10.11. A szavatossági igényeket az Eladó székhelyén vagy fióktelepén kell teljesíteni. Ez a rendelkezés Fogyasztók esetében nem alkalmazandó.

11. Illetékes bíróság, alkalmazandó jog, teljesítés helye

11.1. Minden, a szerződésből közvetetten vagy közvetlenül fakadó vitás kérdés az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság hatáskörébe tartozik. Ez a rendelkezés Fogyasztók esetében nem alkalmazandó.
11.2. A Felek közötti szerződéses viszonyban kizárólag a magyar jog alkalmazandó.
11.3. A szállítás és a fizetés tekintetében az Eladó székhelye vagy fióktelepe a teljesítés helye akkor is, ha az áru átvételére megegyezés szerint egy másik helyszínen kerül sor.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései semmisek, lehetetlenek, hatálytalanok, vagy egyébként végrehajthatatlanok (a továbbiakban egységesen: „érvénytelenek”) lennének vagy azzá válnának, ez nem eredményezi a teljes szerződés érvénytelenségét. A Felek ebben az esetben az érvénytelen rendelkezések/ kikötések helyett olyan rendelkezésekben állapodnak meg, amelyek a Feleknek az érvénytelen rendelkezések meghatározásának időpontjában fennálló, közös gazdasági szándékához a legközelebb állnak. Amennyiben ezen közös érdek nem határozható meg, úgy az érvénytelen rendelkezést a Felek feltehető akaratának figyelembe vételével, a tisztes üzleti gyakorlatnak megfelelően, a kölcsönös bizalom elve, valamint az általános értelmezés alapján olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a szerződés teljes szabályozásához képest a Felek érdekeinek és a tőlük követelhető elvárhatóságnak a legjobban megfelel.
12.2. A Vevő köteles a tudomására jutott üzemi és üzleti titkokat időbeli határ nélkül szigorúan titokban tartani. Ezeket a titkokat az Eladó kifejezett, előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül nem hozhatja közvetve vagy közvetlenül harmadik személy tudomására. A titoktartási kötelezettség kiterjed különösen minden bizalmas szervezeti és gazdasági adatra (mint például tervek, fejlesztések, vevő– és üzleti kapcsolatok, marketing-tervek, a számlák tartalma stb.), amelyet a Vevő az üzleti kapcsolat során ismert meg.
12.3. A Felek kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződés tartalmát csak és kizárólag írásban határozták meg, a korábban folytatott tárgyalások, szóbeli megállapodások hatályukat vesztik. A jelen szerződés módosítására kizárólag írásban kerülhet sor.
12.4. A felek kötelesek az egymásnak címzett nyilatkozataikat írásban közölni. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések vonatkozásában írásbeli kapcsolattartásnak és közlésnek minősül:

  • a felek által egymásnak küldött e-mail, amelynél a kézbesítés időpontja az az időpont, amikor az e-mail tartalma a másik fél számára hozzáférhetővé vált;
  • a felek által egymásnak küldött postai küldemény (levél), amelynél a kézbesítés időpontja az az időpont, amikor a levél a címzetthez bizonyítható módon megérkezett;
  • a felek által egymásnak a kapcsolattartásra megadott mobiltelefonszámra küldött rövid szöveges üzenet (SMS), amelynél a kézbesítés időpontja az az időpont, amikor az SMS tartalma a másik fél számára hozzáférhetővé vált.

13. Adatvédelmi nyilatkozat

Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében Partnereinket minden esetben tájékoztatjuk, hogy személyes adataik (név, cím, e-mail, telefon, fax) a szerződésteljesítéshez, illetve elszámoláshoz szükségesek. Ezeket hitelképesség-vizsgálat, szerződéses igények érvényesítése, ügyfélszolgálati és reklám céllal kezeljük, továbbá szükség esetén megfelelő szolgáltatónak (gazdasági információs irodák, inkasszóirodák, ügyvédek és hasonlók) és a JAF Csoport más társaságai részére (www.jaf-group.com/Gesellschaften) továbbítjuk. Az adatokat a jogi nyilvántartás-vezetési kötelezettségek és elévülési határidők lejártáig tároljuk. Partnerünket megilleti a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, a kezelés korlátozásához, megtiltásához és adathordozhatósághoz való jog, valamint a felügyeleti hatóságnál történő panasz benyújtásának joga. Részletes tájékoztatásért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat (www.jafholz.hu/legal/adatvedelem).