Kamera szabályzat

A elektronikus megfigyelőrendszer működéséről és a személyes adatok kezeléséről szóló szabályzat

 

1. A Kamera szabályzat célja

A JAF Holz Ungarn Kft. (a továbbiakban: „JAF Holz”) telephelyein elektronikus megfigyelőrendszert (a továbbiakban: „kamera rendszer”) üzemeltet az emberi élet, testi épség védelme, illetve vagyonvédelem céljából. A kamera rendszer más célú – így különösen a munkavállalók munkavégzésének ellenőrzésére történő – használata tilos. A Kamera szabályzat célja, hogy a kamera rendszer üzemeltetésének szabályait rögzítse és a  kamera rendszer által rögzített személyes adatok jogszerű kezelését biztosítsa.

 

2. A Kamera szabályzat hatálya (területi, személyi, tárgyi) 

A Kamera szabályzat hatálya kiterjed a JAF Holz székhelyén és telephelyein tartózkodó valamennyi személyre – munkavállalók, ügyfelek, szerződéses partnerek, stb. – , illetve a kamerák által rögzített adatokkal kapcsolatos valamennyi adatkezelésre.

 

3. Irányadó joszabályok, használt fogalmak

A Kamera szabályzat elkészítése során figyelembe vett tagállami és uniós jogszabályok és hivatalos ajánlások:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”);
 • a személy- és vagyonvédelemi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”);
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (a továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”);
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója a munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeiről;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről

A Kamera szabályzatban használt fogalmak jelentése megegyezik a fenti jogszabályok értelmezési rendelkezéseiben írt meghatározásokkal.

 

4. A Kamera rendszer felépítése

A Kamera rendszer a telephelyeken kihelyezett kamerákból, illetve a központi adatrögzítő egységből áll. A telepített kamerák elhelyezkedését telephelyenként kameratérkép rögzíti (1. számú melléklet). A kameratérkép szintén tartalmazza az egyes kamerák látószögének leírását. A kamerák elhelyezkedésének és látószögének meghatározása a kamera rendszer üzemeltetésével elérni kívánt célnak (élet és testi épség védelme, vagyonvédelem) megfelelően – a jogszabályi korlátozások figyelembevételével – történt. A kamerák elhelyezésének nem célja a munkavállalók munkavégzésének ellenőrzése és ilyen célra a kamerák nem használhatók. A munkavállalók jogainak biztosítása érdekében a kamerák képének azon része, amelyen a munkavállalók a munkaközi szünet eltöltése közben láthatók lennének (dohányzásra kijelölt hely), árnyékolásra került. Így az itt zajló eseményeket a kamerák nem rögzítik. A kamera rendszer csak képfelvételt rögzít, hangfelvétel rögzítésére nem alkalmas.

A telephelyeken kihelyezett tájékoztató hívja fel a területre belépők figyelmét a kamerás megfigyelésre, illetőleg az adatkezelés rendjére (2. számú melléklet).

 

5. A Kamerák üzemeltetése

5.1 Működőképesség ellenőrzése, élőkép figyelemmel kísérése

A kamera rendszert az egyes telephelyeken a kirendeltségvezetők üzemeltetik, illetve Dunaharaszti telephelyen a biztonsági őrszolgálat. Az üzemeltetés keretében ellenőrzik a kamera rendszer működőképességét és jelzik a meghibásodásokat, illetőleg a kirendeltségvezetők gondoskodnak a hiba mielőbbi elhárításáról.

A megfigyelt területek állapotának, helyzetének áttekintése, illetve riasztások ellenőrzése céljából a kirendeltségvezetők, a biztonsági őrszolgálat, illetve a diszpécserszolgálat jogosultak a kamerák által közvetített élőkép megtekintésére. Az éves karbantartás keretében a karbantartást végző cég alkalmazottai, illetőleg a JAF Holz karbantartással megbízott munkavállalója is jogosult az élőkép megismerésére.

Az éves karbantartást az alábbi cégek végzik:

 • Dunaharaszti telephelyen: Cop – Group Security Kft. (1146 Budapest Erzsébet királyné útja 1/C)
 • Algyő telephelyen: Lochner Kft. (6760 Kistelek, Kossuth utca 6-8.)
 • Pécs telephelyen: MULTI ALARM Zrt. (1106 Budapest, Fátyolka u. 8.)
 • Mályi telephelyen: Ogt-Fireline Kft. (3532 Miskolc, Andrássy út 36.)
 • Győrújbarát telephelyen: Cop – Group Security Kft. (1146 Budapest Erzsébet királyné útja 1/C)
 • Zalaegerszeg telephelyen: megbízott munkavállaló

A kamera rendszer telephelyen kívüli helyszínről is elérhető, a csatlakozás jelszóval biztosított. A hozzáféréssel rendelkezők a jelszót kötelesek bizalmasan kezelni, azt harmadik személy részére nem tehetik hozzáférhetővé. A kamera rendszer megtekintése során úgy kell eljárni, hogy az eszköz monitorját csak az arra jogosultak láthatják.


5.2. Rögzített képfelvételek megtekintésének és másolat mentésénak szabályai

A központi adatrögzítő egység rögzíti a videokamerák által közvetített képfelvételeket. Az adatrögzítő egységet zárt helyen kell tárolni. Amennyiben az emberi élet, testi épség védelme, illetve vagyonvédelmi szempontból elengedhetetlen (pl. üzemi baleset körülményeinek tisztázása, vagyon elleni bűncselekmény körülményeinek tisztázása érdekében), úgy a rögzített képfelvételeket az alábbi személyek tekinthetik meg:

 • ügyvezető, helyettesítésében a cégvezető – bármely telephelyen, bármely kamera által rögzített képfelvétel;
 • kirendeltségvezető – a vezetése alatt álló telephelyen bármely kamera által rögzített képfelvétel;
 • raktárvezető – a munkavégzési helyként meghatározott telephelyen, bármely kamera által rögzített képfelvétel;
 • HR vezető – munkáltatói intézkedésre okot adó esemény rögzítése esetén az érintett telephelyen az érintett kamera által rögzített képfelvétel;
 • Tűz- és munkavédelmi felelős – tűzeset, illetve üzemi baleset esetén az érintett telephelyen az érintett kamera által rögzített képfelvétel.

Amennyiben a képfelvétel megtekintését követően további intézkedés megtétele vagy eljárás megindítása válik szükségessé, akkor a megtekintésre jogosult a későbbi felhasználhatóság érdekében jogosult a képfelvétel másolására, illetőleg nyilvántartott adathordozóra történő mentésére. Amennyiben büntetőeljárás megindítására okot adó körülmény merül fel, úgy a képfelvételt legalább 2 arra jogosult személy tekinti meg és dönt a további intézkedésekről.


5.3 Képfelvételek kiadásának rendje

Hatóságok, hivatalos szervek részére a kamera rendszer által rögzített képfelvételek kiadásáról a kirendeltségvezető vagy az ügyvezető (helyettesítésében a cégvezető) intézkedik.

A képfelvételen szereplő érintettek a Kamera szabályzat 6.7 pont szerint, adatigénylő lap kitöltésével kérhetik a képfelvétel kiadását. Az adatigénylő lap alapján a képfelvétel kiadásáról – szükség esetén a jogi referens, mint belső adatvédelmi felelős véleményének kikérése mellett – a kirendeltségvezető vagy az ügyvezető (helyettesítésében a cégvezető) dönt.


5.4 Képfelvételek törlésének rendje

A kamerák által továbbított képet a központi adatrögzítő egység a felvétel napjától számított 21 napig tárolja, az Szvtv. 31/A. § (3) bekezdésével összhangban. A 21 napos tárolási időt a JAF Holz munkafolyamatai (különösen a vevői reklamációk kezelése, éves zárva tartási időszakok), illetőleg a telephelyeken tárolt áru nagy mennyisége és értéke indokolják. Felhasználás hiányában 21 nap elteltével a felvételek automatikusan törlődnek.

Amennyiben a másolt, illetőleg a JAF Holz tulajdonában álló adathordozóra mentett képfelvételek megőrzésére szolgáló indok már nem áll fenn, úgy a képfelvételek törléséről haladéktalanul intézkedni kell.

 

6. Adatkezelés szabályai

6.1 Adatkezelés célja, jogalapja

A kamera rendszer célja az emberi élet, testi épség védelme és a vagyonvédelem. Valószínűsíthető, hogy a jogsértések észlelése, az elkövetők tettenérése, illetve a jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, így a kamera rendszer alkalmazása a cél érdekében elengedhetetlen. A JAF Holz az adatkezeléshez kapcsolódóan érdekmérlegelési tesztet végzett, melynek eredményeképpen megállapította, hogy a kamera rendszer Kamera szabályzatnak megfelelő használata nem jár az információs önrendelkezése jog aránytalan mértékű korlátozásával. Az adatkezelés a GDPR rendelet 5. cikkében foglalt adatkezelési elvek betartásával történik. Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdekek érvényesítése).


6.2 Adatkezelő személye, érintettek és az adatkezeléssel érintett adatok köre

A kamera rendszer vonatkozásában adatkezelő a JAF Holz Ungarn Kft. (2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 28.; jafholz@jafholz.hu). Az adatkezeléssel érintettek a Kamera szabályzat 2. pontjában meghatározott személyek, az adatkezeléssel érintett adatok köre az érintettekről készült képfelvételek.


6.3 Adatkezelés időtartama, adatkezelésre jogosultak, adatok megismerésére jogosultak

Az adatkezelés időtartama 21 nap. Amennyiben a képfelvétel alapján az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelmében intézkedés megtétele vagy hatósági eljárás kezdeményezése szükséges, úgy ennek megtételéig, illetve a felvételek bizonyítékként történő továbbításáig meghosszabbodik az adatkezelés. Az adatok kezelésére, illőleg megismerésére az 5. pontban meghatározott feladatköröket betöltő személyek jogosultak (ügyvezető, cégvezető, kirendeltségvezető, raktárvezető, HR vezető).

Az adatok megismerésére jogosultak továbbá a biztonsági őrszolgálat, illetve a diszpécserszolgálat alkalmazottai is, ez utóbbi esetében a megismerés korlátozott, kizárólag a feladatuk ellátásához szükséges mértékben és ideig terjed.


6.4 Adattovábbítás

Adattovábbításra az érintett kérelmére, illetőleg hatósági, bírósági eljárásokhoz kapcsolódóan, valamint a tűz és munkavédelmi felelős feladatkörének ellátásához kapcsolódóan kerülhet sor.


6.5 Adatbiztonsági intézkedések

A JAF Holz az alábbi intézkedésekkel biztosítja az adatok védelmét a jogosulatlan hozzáféréssel, kezeléssel, továbbítással, jogszerűtlen törléssel vagy megsemmisítéssel, illetve a véletlen megsemmisüléssel szemben:

6.5.1. Szervezési intézkedések

 • A képfelvételek csak az arra jogosultak számára hozzáférhetők, adatkezelési műveleteket csak a jogosultak végezhetnek.
 • A kamera rendszer megfelelő működését rendszeresen ellenőrzik a kirendeltségvezetők, illetve a biztonsági őrszolgálat.
 • A Kamera szabályzatot a JAF Holz ügyvezetése évente, illőleg a jogszabályi környezet megváltozása esetén soron kívül felülvizsgálja.

6.5.2. Technikai intézkedések

 • A jogosultak körét, a hozzáférést, illetve egyéb műveleteket a Kamera szabályzat pontosan meghatározza.
 • A kamera rendszerhez való csatlakozás csak jelszóval lehetséges.
 • Az adatok mentése, másolása csak a jogosultak rendelkezésére álló számítógépes eszközre, illetőleg azonosítóval ellátott adathordozóra történhet.

6.5.3. Egyéb intézkedések

 • Az adatrögzítő egységeket zárható helyen szükséges elhelyezni.
 • A JAF Holz a hozzáférésre jogosult személyeket megfelelően tájékoztatta az adatvédelmi követelményekről.

 

6.6 Nyilvántartás vezetési kötelezettség

6.6.1 Kamera nyilvántartás
A Kamera szabályzat 1. számú mellékletében szerepelnek a JAF Holz által üzemeltetett kamera rendszer kamerái.

6.6.2. Üzemeltetési napló
A JAF Holz a kamera rendszer által rögzített személyes adatok kezeléséről üzemeltetési naplót (3. sz. melléklet) vezet, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • Megfigyelési napló: rögzíti azokat a megfigyelésre okot adó eseményeket (pl: riasztás ellenőrzése, árurakodás ellenőrzése, stb.), illetve a megfigyelésben résztvevőket és a megfigyeléssel érintett adatokat
 • Visszanézési napló: rögzíti a visszanézésre okot adó eseményt, a résztvevő személyeket, illetve az érintett adatokat
 • Adat másolási napló: rögzíti az adatmásolás okát, az azt végző személyt, valamint a másolással érintett adatokat
 • Adattovábbítási napló: rögzíti a továbbított adatokat, a címzettet, az adattovábbítás célját és jogalapját.

A kirendeltségvezető a tárgyévet követő év január 31-ig a tárgyévre vonatkozó üzemeltetési naplót összesíti, amennyiben rögzítésre okot adó esemény nem történt, úgy ezt a naplóban feltünteti és a napló egy aláírt példányát 10 évig megőrzi.

6.6.3. Adatvédelmi incidens nyilvántartás
Adatvédelmi incidens esetén rögzíteni kell:

 • az incidens jellegét (ideértve az érintettek körét és hozzávetőleges számát, valamint az érintett adatok körét és hozzávetőleges mennyiségét);
 • az incidens bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és
 • a kezelésükre tett intézkedéseket.

Az adatvédelmi incidenst be kell jelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az általa közzétett formanyomtatvány kitöltésével. A bejelentési kötelezettség alól az Infotv. 25/J.§ (2) bekezdése szerinti esetben mentesül a JAF Holz.


6.7 Érintettek jogai

Az érintettet megilletik az Infotv. 14. §-ban meghatározott jogok.

 • Az előzetes tájékozódáshoz való jog biztosítása érdekében a JAF Holz az adatkezeléssel összefüggő tényekről a következők szerint tájékoztatja az érintetteket. A JAF Holz ismerteti a munkavállalóival a Kamera szabályzat tartalmát. A JAF Holz valamennyi telephelyen tájékoztatót helyez ki a kamera rendszer működtetéséről, melyben felhívja az érintettek figyelmét a kamerák működtetésére és az adatkezelés rendjére.
 • A hozzáféréshez való jog biztosítása érdekében az érintett kérelem (4. sz. melléklet) kitöltésével kérheti a JAF Holz-tól a kezelt adatok, illetőleg az adatkezeléshez kapcsolódó információk kiadását. A JAF Holz az Infotv. alapján legfeljebb 25 napon belül elbírálja a kérelmet és tájékoztatja az érintettet. A kezelt adatok jellegére tekintettel (képmás) a kamera rendszer vonatkozásában az adathordozhatósághoz való jogot a hozzáféréshez való jog keretében biztosítja a JAF Holz.
 • Az érintett kérheti továbbá a JAF Holz-tól a személyes adatainak helyesbítését, illetőleg kiegészítését, valamint az adatkezelés korlátozását.
 • Az érintett jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni és jogosult a JAF Holz-tól a kezelt adatok törlését kérni. Tekintettel arra, hogy a törlés más személyek jogát, jogos érdekét érintheti, ezért az adatkezelés Kamera szabályzatban meghatározott időtartamának lejárta előtt (21 nap) adattörlési kérelmet kizárólag indokolással ellátva lehet előterjeszteni. Ilyen törlési kérelemnek olyan esetben lehet eleget tenni, amennyiben az érintett törléshez fűződő érdeke erősebb, mint a JAF Holz által védeni kívánt érdekek.

Az érintett jogainak biztosítása – különösen a rögzített képfelvételek megtekintése – során figyelembe kell venni más érintettek személyes adataik védelméhez fűződő jogát, illetve a JAF Holz által védelmi kívánt érdekeket.


6.8 Jogérvényesítés, jogorvoslati lehetőségek

A JAF Holz a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban biztosítja az érintettek jogait, amennyiben Ön a JAF Holz valamely intézkedését vagy eljárását mégis sérelmesnek érezné, kérjük forduljon hozzánk bizalommal e-mailen (jafholz@jafholz.hu) vagy telefonon (+36 24 520 000). Ezen felül Önnek az alábbi jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére: 

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) fordulhat, ha megítélése szerint a JAF Holz megsértette az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, illetve Európai Uniós jogi aktusok kötelező rendelkezéseit.

A NAIH elérhetősége:
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye vagy a JAF Holz székhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha megítélése szerint a JAF Holz a személyes adatokat az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások, illetve az Európai Uniós jogi aktusok kötelező rendelkezéseinek megsértésével kezeli.